آب مشترکان پرمصرف از تاریخ این قطع می شود!اتابک جعفری لور، شرکت مهندسی آب و اعتبار ایران از قطعی آب مشترکان بد مصرف کشور از ابتدای تیر خبر داد.

به گزارش پرسون، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و می گوید: باتوجه به کمی بارش ها و خشکسالی های سال های گذشته و انتظاری که مردم دارند، پس از تذکر و اخطار به افراد بد مصرف از ابتدای تیر انشعاب آنها قطع می شود.

وی افزود: با توجه به کمی بارش ها و خشکسالی های یکی دوسال گذشته و انتظاری که مردم دارند، پس از تذکر و اخطار به افراد بد مصرف از ابتدای تیر امسال انشعاب آنها می‌شود.

بختیاری بیان کرد: بر اساس جداول تنظیم شده، این قطعی آب از چند ساعت آغاز و در مراحلی شامل موارد بعدی بعدی نیز می‌شود.

شرکت مهندسی آب ۱۵ بدم گفت: تعداد مشترکان مشترکان در کلانشهری مثل تهران حدود ۵ درصد است که این مشترکان تا درصد آب را مصرف می‌کنند.

منبع: مهر