آرشیو ملی سوابق مایک پنس را به کمیته ۶ ژانویه مجلس نمایندگان می دهد – CBS News


  1. آرشیو ملی سوابق مایک پنس را به کمیته ۶ ژانویه مجلس نمایندگان می دهداخبار سی بی اس
  2. آرشیو ملی قصد دارد سوابق معاون رئیس جمهور پنس را به کمیته ۶ ژانویه تحویل دهدCNN
  3. کاخ سفید دستور انتشار پرونده های پنس را تا ژانویه صادر کرد. ۶ کمیته | تپهتپه
  4. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید