آمریکا هلی‌کوپترهای افغانستان را به بریتانیا دادوزارت دفاع آمریکا حدود ۱۶ میلیون مهمات مازاد (که در ارتش آمریکا استفاده نمی‌شود) را که در اصل برای افغانستان تهیه کرده بود، انتقال داده است.