ارادهم برای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی/عدم اجرای قوانین قانون به ضرر معلمان/سروصدا در هنگام سخنرانی
موشکافیسانات دائمی، تاثیر نوآوری بر روند اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ اقتصاد سالم با حذف نابرابری و رانت و توصیه خیرخواهانه به شیوخ خلیج فارس از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروزی است.