از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهران




شهردار فوراً دستور داد پمپ مکش آب بیاورند و خود نیز تا رسیدن به پمپ، به کمک همکارانش سیل بند کوچک جلوی در زیر زمین درست کرد. چند دقیقه بعد، آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر بود شروع کرد به دعا کردن مهدی باکری و گفت: خدا خیرت بدهد پسرم. آن شهردار فلان شده کجاست تا کمی از غیرت تو یاد بگیری؟!