استاندارد: مردم از خرید هیجانی روغن و شکر پرهیز کنند
وی از مردم خواست از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و به میزان مصرف خود را بخرند و از نگهداری بیش از حد کالاهای اساسی در منزل خودداری کنند تا بازار ممکن نباشد.