افزایش نرخ سود در همه سررسیدهاحجم اعتبار بدهی دولت در روز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ روند کاهشی داشت

به گزارش پرسون، حجم نقدینگی خرداد بورسی دولتی در روز یکشنبه (۰۲ مرداد ۱۴۰۱) در بازار ثانویه نسبت به آخرین روزی که با ۳ درصد کاهش به ۲۷۵ میلیارد تومان رسید. این بازی روی ۲۳ نماد اخزا و ۱۰ نماد اراد انجام شد. بررسی منحنی بازده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که بازدهی در سرهای بلند مدت افزایش یافته است. نرخ ارز با سررسید یک سال به ۲۱.۹۰ درصد رسید. نرخ ارز سررسیدهای دو سال با یک دهم درصد افزایش به ۲۳.۰۸ درصد رسید. نرخ بازده سرمایه با سررسید سه سال با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۳.۸۷ درصد رسید. نرخ بازدهی در سال دوم با یک دهم درصد افزایش به ۲۴.۳۲ درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اعتباری در سررسیدهای ۴۰۰ روز به ۲۲.۷ درصد و در سررسید ۶۰۰ روز به ۲۴.۵ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازارهای بدهی دولتی، نرخ‌های بازده نقدی در سررسید مختلف از طریق پیشنهاد و درخواست کشف می‌شود. کشف شده بر اساس این سازوکار متوسط ​​بازده نقدی نگهداری تا سررسید را نشان می دهد. همچنین با توجه به تفاوت‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای انتظار بازده آتی سرمایه‌گذاری استفاده کرد.