ایالات متحده می گوید روسیه ۷۰ درصد قدرت آتش برای حمله به اوکراین دارد. واشنگتن پست – مسکو آن را “هراس” می نامد


  1. ایالات متحده می گوید روسیه ۷۰ درصد قدرت آتش برای حمله به اوکراین دارد. مسکو آن را “هراس” می نامدواشنگتن پست
  2. روسیه ارزیابی ایالات متحده از حمله احتمالی به اوکراین را “هراس” خواند | تپهتپه
  3. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید