این دستگاه طلایاب نیست!


در روزهای اخیر پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعای برخی افراد با این دستگاه در کوچه و خیابان، به دنبال یافتن طلاها درها هستند. اما چیز دیگریست.

آیا سارقان با دستگاه طلایاب داخل کوچه‌ها پرسه می‌زند؟