بازدید گروهی از اعضای کمیسیون امورداخلی از زندان فشافویه و دیدار با تصمیم‌گیری‌های اخیرکمیسیون امورداخلی کشور و رئیس شوراها از بازدید تیمی از اعضای این کمیسیون از زندان فشافویه و دیدار با جمعی از بازداشتی های اخیر خبر داد.

به پرسون، محمد صالح جوکار با بیان اینکه روز گذشته تیمی از کمیته امورداخلی کشور و شوراها بازدیدی از زندان فشافویه دارد، تصریح کرد: در این بازدید هم با زندانیان و هم با مقامات قضایی گزارش شده است و هم با زندانیان در حوادث بازداشت شده است. آخرین دیدار و وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون این موضوع را دنبال خواهد کرد.

منبع: ایسنا