بانک بی بی سی در افزایش نرخ بهره پس از سقوط پوند تردیدی نخواهد داشت


  1. بانک در افزایش نرخ بهره پس از سقوط پوند تردیدی نخواهد داشتبی بی سی
  2. بانک مرکزی انگلیس می گوید در افزایش نرخ ها تردیدی نخواهد داشترویترز انگلستان
  3. بانک انگلستان (BOE) پس از سقوط پوند (GBP USD) در تغییر نرخ تردید نخواهد کرد.بلومبرگ
  4. بیلی: بانک انگلستان در تغییر نرخ بهره در صورت لزوم تردید نخواهد کرد تا تورم به ۲ درصد برسد.ناظر بازار
  5. بیانیه رئیس بانک انگلستانکارخانه فارکس
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید