ببینید| الهام چرخنده: حرکات نمایشی داشتم و گل به خودی خوردیم / به ولای علی دختران ۴ ساله اجرا می کردم.
رسانه امپراطوری در زمان صدر اسلام به گونه‌ای فعالیت می‌کرد که ابن ملجم که حافظ قرآن بود دست به قتل امیرالمونین زد و پس از شهادت ایشان این امپراطوری رسانه به گونه‌ای عمل کرد که باورشان نمی‌شد حضرت علی که داماد پیامبر و همسر حضرت زهرا بود، نماز می‌کرد. خوانده شده است!