ببینید | انفجار یک شناگر بر اثر برخورد بامین دریایی در کشور
با هشدار هشدارها مبنی بر احتمال انفجار مین در ساحل ادیسا، یک مرد برای شنا به داخل دریا رفت و مقابل چشمان خانواده و منفجر شد. پس از انفجار اعضای بدن مرد به ساحل پرتاب شد. به دلیل تهاجم روسیه در این مناطق مینا کاشته شده و در این آبها ممنوع است.