ببینید | مدودف درباره جنگ: سواران آخرالزمان در راهند؛ تمام امیدمان به خدا
سخنان عحیب دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه : «اینها پیش‌بینی نیست. این چیزی است که در حال حاضر اتفاق افتاده است. می‌توانم با این موضوع متفاوت برخورد کنم، اما می‌توانیم تصور کنیم که سواران آخرالزمان در حال حاضر در حال حاضر در راه هستند و تمام امید فقط به خداوند است.»/اخبار سوریه.