برداشت ۷۵۰۰ تن انگور از تاکستانهای ایوان


به گزارش تابناک ایلام؛ آذرنوش عموزاده گفت: از سطح ۴۸۰ زمین باغات انگور در سایت باغبانی پلیه، بنبکر، سیاهگل و تتلیوان قرار است. ۷۵۰۰ تن محصول برداشت و روان بازارهای مصرف شود.

وی افزود : شهرستان ایوان بدلیل شرایط مستعد آب وهوایی چندسالی است یکی از قطبهای تولید انگور درغرب کشور تبدیل شده است./ع