تحولگری تحول اجتماعیهمه ی این نمایش با پرسیدن یک سوال ساده شروع شد. وقتی که راهبران اصلی بیان می کنند: “تشهیلگری می تواند تحول اجتماعی را به شمار آورد زیرا مفهومی مرتبط با دغدغه ای اثرگذاری و خدمت رسانی در جامعه است” حسن ختم پیام پنهان در مشارکت و طرح اولیه شرکت کنندگان ظاهر می شود.