توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند توسعه همکاری های بین المللی
روسیه و ایران در حدود دوساله در حوزه اقتصاد دیجیتال با رقابت‌ها و امیدواریم که بیشتر در این زمینه انجام شود. پیشنهادی نیز از گذشته بین دو کشور وجود داشته است که در رابطه با کارگروه مشترکی در حوزه اقتصاد دیجیتال دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.