توقف تولید نفت بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا به دلیل قطع برق
یک فرد آگاه که خواست نامش فاش را به رویترز نمی رساند، گفت: «خاموشی در پالایشگاه آموایی، بروز مشکل برق و پالایش کامل این بخش ازایشگاه ممکن است کارخانه های تقطیر و تلیزور را تحت تأثیر قرار دهد که در حال حاضر توان تولید حدود ۸۰ درصد بنزین کشور را داشته باشد. را دارد».