تیراندازی در کپنهاگ: مرد مسلح سه نفر را در مرکز خرید فیلد کشت – bbc.com


  1. تیراندازی در کپنهاگ: مرد مسلح سه نفر را در مرکز خرید فیلد کشتbbc.com
  2. پلیس می گوید در تیراندازی در مرکز خرید کپنهاگ حداقل سه نفر کشته شدندCNN
  3. تیراندازی در مرکز خرید دانمارک در مقابل محل برگزاری کنسرت هری استایلز رخ می دهداخبار فاکس
  4. World Digest: 3 ژوئیه ۲۰۲۲واشنگتن پست
  5. مشاهده پوشش کامل در Google News