جایزه ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال سهام بانک ملت به سهامداران خودبا صدور مجوز افزایش سرمایه بانک ملت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه این بانک خصوصی با ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش به ۲۶۲.۰۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال می رسد.

به گزارش پرسونا، به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وب‌ملت و سرمایه ۲۰۷.۰۴۲ میلیارد ریال و ۸۶۲ میلیون ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، سرمایه خود را به مبلغ ۵۵.۰۰۰ هزار ریال افزایش می‌دهد. .

بر اساس انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، استفاده از افزایش سرمایه و انتشار سهام بانک ملت (سهامی عام) مطابق با قوانین و مقرّرات مربوط به انتشار سهام و افزایش است. سرمایه یاد شده با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر سازمان نامبرده اعلام شده است.

بر این اساس، تعداد سهام جدید بانک ملت در این افزایش سرمایه، ۵۵ میلیارد سهم با ارزش اسمی یکهزار ریال به ازای هر سهم پرداخت می‌شود که مبلغ این سرمایه را از محل سایر اندوخته‌ها منتشر می‌کند.

افزایش سرمایه یاد شده با هدف رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی و اعتبار بانک ملت انجام خواهد شد.