جایگاه سردبیر در رسانهمجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ژورنالیسم: هرکدام از این رسانه ها برای انتخاب سردبیر، تفاوت های خاص خود را دارند. مجید رضاییان دانشگاه و پژوهشگر حوزه ژورنالیسم در این متن به وجوه مشترک سردبیران از هر رسانه‌ای که هستند، می‌پردازند.