جرمی هانت – بی‌بی‌سی می‌گوید: لیز تراس با وجود چرخش‌های دور، همچنان مسئول است


  1. جرمی هانت می‌گوید: لیز تراس با وجود چرخش‌های دور، همچنان مسئول استبی بی سی
  2. وزیر دارایی جدید بریتانیا می گوید که تراس برای شغل خود می جنگدرویترز
  3. چه کسی مسئول است؟ لیز تراس یا جرمی هانت؟بی بی سی
  4. سرنوشت لیز تراس در دستان جرمی هانت صدراعظم جدید نهفته استبلومبرگ
  5. جرمی هانت مقام نخست وزیری لیز تراس را نجات دادایندیپندنت
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید