خبرگزاری دولت: تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور/بازداشت ۱۵ نفر در دزفول
بر اساس گزارش‌های تکمیلی خبرنگاران ایرنا از سراسر کشور، هم اکنون تجمعی در سطح کشور گزارش نشده و تجمعات محدودی از برخی شهرها نیز با عوامل تامین کننده امنیت و همکاری مردم پایان یافته است.