خواص و مضرات «کله‌پاچه» از دیدگاه طب سنتی


ارزش غذایی گوشت بسیار است، اما آن را مصرف می‌کند، اما به این دلیل که مصرف گوشت زیاد است، باید مصرف شود.

قلوه (کلیه)

طبیعت آن معتدل است و به خشکی گرایش دارد، دیرهضم است و اخلاط بد پدید می‌آورد.

دل گوسفند
طبیعت دل گوسفند گرم و تر است، در مجموع بسیار سخت و دیرهضم است، بنابراین باید از حیوانی معتدل باشد، اگر با فلفل و زیره خورده شود و بعد از آن مربای زنجبیل مصرف شود، هضم آن آسان تر می شود و می شود.

سیرابی و شیردان
طبیعت آن سرد است، دیرهضم است و چون جایگاه فضولات حیوان است، باید خوب شسته شود سپس پخته شود.

پاچه
جگر گوسفند گرم و تر است، جگر بریان شده، برای شبکوری مفید ولی بسیار دیرهضم است.

پاچه گوسفند دارای طبع معتدل و زودهضم است و به دلیل حالت لزجی که دارد، ملین است.

مغز
مغز گوسفند سرد و تر، هضمش است و برای معده زیان‌آور است و می‌تواند از بین میبرد، نرمی‌بخش باشد و برای هضم بهتر آن را با مصرف گرم مصرف کند.

چشم
چشم گوسفند گرم و تر است، تری آن زیادتر از سایر اعضای داخلی است و گرمی آن مایل به اعتدال است.

جگر
جگر گوسفند گرم و تر است، جگر بریان شده، برای شبکوری مفید ولی بسیار دیرهضم است.