دختران و زنان خانه دار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند
در نوع پرداخت حق‌بیمه اول خانه‌دار و دختران زنان برای نرخ‌گذاری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد محاسبه می‌شود و در نوع دوم شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد است. در نوع سومی که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی است، محاسبه نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.