دستور فرمانده کل سپاه برای کمک به مناطق سیلزده
سپاه نیروهای خود را با نوع مخاطره اعلام شده توسط سازمان هواشناسی کشور و دیگر مراجع ذیربط سازماندهی و مهیای ورود به صحنه امدادرسانی در همراهی با سایر دستگاه های اجرایی مانند نیروهای امدادی، راهداری، شهرداری، وزارت نیرو و غیره برای مقابله با بحران کرده است. .