دموکرات‌های ویرجینیا در اصلاحیه‌ای به GOP می‌پیوندند که به والدین اجازه می‌دهد از دستورات ماسک مدرسه خودداری کنند


او گفت که در مجموع، با کاهش نرخ عفونت، اعداد در جهت درست در حال حرکت هستند. میسون گفت: “من فکر می کنم اقدامات چند هفته اخیر زودرس بوده است.” او گفت، اما با ادامه کاهش اعداد، کاهش الزامات ماسک قابل دوام تر می شود.