رئیسی: هجمه مردان در روزهای اخیر به دلیل حضور میدانی خدمتگزاران مردم است
تسریع در بازسازی سازه‌های آسیب‌دیده از سیل و همچنین جبران‌های جبران‌شده وارد شده به کشاورزان و دامداران آسیب‌دیده، خرید تضمینی دام از دامداران ساکنان‌دیده و امهال بازپرداخت اقساط پرداخت‌ها به آن‌ها را از جمله حمایت حمایتی از رئیس‌ها. یافت‌گان سیل برشمرد.