روزهای سیاه سفیدی در کمین مازندرانمتخصصان هشدار می‌دهند که رفتارهای هیجانی و امتناع را در تزریق واکسن از برخی مناطق مازندرانی فرصت‌سوزی برای ایمنی جمعی علیه پزشکی است که در این روند انجام می‌شود، اواسط مردادماه جاری می‌شود نمونه‌ای در موج هفتم گیاهان و افزایش افسارگسی بستری‌ها و جان باختگان در استان مشاهده کرد. بود.