روسیه: پس از تیراندازی مهاجم در مدرسه، کودکان در میان کشته شدگان هستند


به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه تاس، تاکنون ۹ کشته گزارش شده است.

الکساندر برچالون، رئیس دولت منطقه ای، گفت: مشخص نیست که آیا این تعداد شامل مهاجمی می شود که گفته می شود به خود شلیک کرده است.

برچالون گفت که مدرسه از آن زمان تخلیه شده است.

این یک داستان در حال توسعه است. جزئیات بیشتر در راه است