زنان بیشتر به آلزایمر مبتلا می شوند یا مردان؟مظان دردهافتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجلهلململململململململململململململململمححمانق لاین او او او او او او او او او او او او او اوتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاااتاتااهاههاتااههههههههههههههههههههاههههتههاههههه Tا

به گزارش پرسون، غیرفعال شدن کروموزوم X بر روی یک کروموزوم X در تمام سلول‌های ماده رخ می‌دهد، اما برخی از انسان‌ها از این غیرفعال شدن فرار می‌کنند و به هر حال بیان می‌کنند.

که یکی از این ژنها بر اساس احتمال ایجاد رگ‌های تاو، که در بیماران مبتلا به مغز به بیماری آلزایمر وجود دارد یا خیر، می‌گذارد یا خیر، مطالعه یک مطالعه جدید توسط دانشگاه کیس وسترن ریزرو در کلیولند بود.

به گفته‌ی معمول، زنان اغلب دو برابر مردان در مورد بیماری آلزایمر هستند، اما می‌دانیم علت این بیماری وجود دارد.

کشف کشفی که در پس چرایی و ایجاد آلزایمر وجود دارد به طور فزاینده ای چراکه مهم می‌تواند علم پزشکی را تعیین کند.

همه زنان دارای یک جفت کروموزوم X هستند. در اوایل رشد جنین یکی از کروموزوم های X غیرفعال می‌شود و تمام سلول‌های بدن زن فقط یک کروموزوم X می‌شوند که از نظر رونویسی فعال است.

این امر به جلوگیری از بیان بیش از ژن‌هایی که در هر دو کروموزوم X وجود دارد کمک می‌کند. بررسی‌های اخیر نشان داده شده است که اغلب وجود دارد که از این غیر از کروموزوم X فرار می‌کنند، و دلیل آن کاملاً شناخته نشده است.

اکنون، دریافت‌ها یکی از ژنهایی هستند که از غیرفعال شدن کروموزوم X فرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

معتقدند پپتیداز ۱۱ (USP11) یوبیکوئیتین، ژنی که بر روی کروموزوم X بیان می‌شود و از غیرفعال کروموزوم X فرار می‌کند، مولکولی را از غذای تاو حذف می‌کند که احتمال گره خوردن آن را افزایش می‌دهد. این روند منجر به تجمع تاو، بیماری نشانگر آلزایمر، می‌شود.

برای آزمایش این فرضیه، ابتدا از سلول‌های HeLa که پرورش‌های USP11 و USP13 را از بین می‌برند استفاده کردند. با انجام این کار، مشاهده کردند که سطوح پایین‌تری از محصولات تاو در آنها وجود دارد.

آزمایش‌های دیگر شامل بررسی بافت مغز بیماران متوفی به آلزایمر و همچنین بافت‌های مغزی بیمارانی بود که عقل زوال را نداشت تا مشخص شود که USP11 در انسان‌های مبتلا به آلزایمر خارج از تنظیم می‌شود.

آنها دریافت می کنند که USP11 در بیماران بافت مغز به آلزایمر ۹.۵ برابر بیشتر از افرادی است که زوال عقل ندارند.

بررسی ها برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: مهر