زنده | رئیس پلیس استاکتون در حال ارائه به روز رسانی در مورد تحقیقات قتل های زنجیره ای است. – اخبار KCRA


  1. زنده | رئیس پلیس استاکتون در حال ارائه به روز رسانی در مورد تحقیقات قتل های زنجیره ای است.اخبار KCRA
  2. پلیس: ۶ قتل در کالیفرنیا ممکن است کار یک قاتل زنجیره ای باشداخبار یاهو
  3. استاکتون “مجموعه کشتار”: این چیزی است که ما در مورد قربانیان می دانیمFOX 5 سن دیگو
  4. قتل های سریالی استاکتون | جامعه به هشدارهای قاتل زنجیره ای بالقوه واکنش نشان می دهدABC10
  5. مشاهده پوشش کامل در Google News