سازمان سازمان انرژی اتمی: آژانس همچنان در تاسیسات هسته‌ای کشور و حضور نظارت پادمانی دارد
محمد اسلامی: درباره راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که برای راکتورها سوخت را برای دیگران انجام می‌دهد، برنامه‌ریزی انجام داده است که بر اساس مطالعات انجام شده در هفته‌های عملیات آتی راکتور تحقیقاتی به صورت رسمی در سایت اصفهان آغاز می‌شود.