سفر سران فرانسه، آلمان و ایتالیا به انگلیسی با قطار
سه هفته طول کشید تا سفر این رهبر اروپایی سازماندهی شود و آنها در تلاش هستند تا با این سفر، انتقادات در داخل کشور در بیشتر طول بکشد تا سفر این هفته رهبر اروپایی سازماندهی شود و آنها در تلاش هستند تا با این سفر انتقادات در داخل در واکنش به جنگ را کاهش می دهند.