“شیء براق و درخشان” در تصویر فضایی جیمز وب – بی بی سی


  1. “شیء براق و درخشان” در تصویر فضایی جیمز وببی بی سی
  2. تلسکوپ وب یک جرقه آسمانی را در میان اولین کهکشان های جهان جاسوسی می کند.CNN
  3. تلسکوپ فضایی جیمز وب “کهکشان درخشان” را شناسایی کرد که می تواند میزبان اولین ستاره های کیهان باشد.Space.com
  4. کهکشان با خوشه ها در تصویر JWST می درخشدمجله نجوم
  5. اینها دورترین خوشه های ستاره ای هستند که تا به حال دیده شده اند و ما تقریباً آنها را از دست داده ایمScienceAlert
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News