صد مدرسه در اصفهان به دلیل فرونشست شناسایی شده استاستان اصفهان از یکصد مدرسه در این استان بدلیل فرونشست زمین خبر داد و گفت: توسعه مدارس در مناطق محروم از اولویت باشد.