عقوبت سخت در انتظار فردی که برای دیدن ملکش درخت کشت!
کل کلگستری استان تهران دستور داد «تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل این حادثه را احصاء کرده و در صورت احراز رفتار اشتباه و یا جرمی که لازم است در قوانین و مقررات اتخاذ شود» چرا که به تاکید وی، «محیط زیست» شهری از مصادیق حقوق عامه می شود» و «حفظ حقوق عامه یکی از نمایندگان دستگاه قضائی می شود.»