عکس تاریخی از لحظه ترورِ یک رهبر سیاسی
عکس تاریخی از لحظه ترورِ یک رهبر سیاسی