فارس/ ۳ کشته در سقوط خودرو در گودال آب
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس: از مردم درخواست می کنند که در داخل استخرها، سدها و مکان های دیگری که بدون حفاظ ایمنی و نجات غریق هستند، خودداری کرده و پس از فراگیری فن تنها در مکان های استاندارد شنا کنند تا هرگز نشوند. چنین حوادث ناگواری در سطح جامعه نباشیم.