مشاوره‌های پزشکی/ برای درمان بیماری‌های پزشکی جدید چه کنیم؟ پاسخ دکتر اسحاق‌حسینی: با ریزگردهایی که در راه احتمال بیماری‌های عفونی بالاتر می‌رود.
مشاوره‌های پزشکی/ برای درمان بیماری‌های پزشکی جدید چه کنیم؟ پاسخ دکتر اسحاق‌حسینی: با ریزگردهایی که در راه احتمال بیماری‌های عفونی بالاتر می‌رود – شفقنا زندگی