مناظره فرماندار گرگ ابوت و بتو اورورک در تگزاس: به روز رسانی زنده – نیویورک تایمز


  1. مناظره فرماندار گرگ ابوت و بتو اورورک در تگزاس: به‌روزرسانی‌های زندهمجله نیویورک تایمز
  2. تماشای زنده: مناظره گرگ ابوت و بتو اورورک در ادینبورگ در ساعت ۷ بعد از ظهرتگزاس تریبون
  3. فرماندار گرگ ابوت و بتو اورورک در حال مناظره تنهاWFAA
  4. مسابقه فرمانداری تگزاس: مناظره آخرین شلیک اورورک استهیوستون کرونیکل
  5. مناظره فرماندار تگزاس: گرگ ابوت و بتو اورورک در تگزاس جنوبی با هم روبرو می شوندKXAN.com
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News