موشک ماهواره‌بر هند در اولین پرتاب به مشکل خورد
این موشک قرار بود دو ماهواره را حدود ۱۳ دقیقه پس از پرتاب در مداری در ارتفاع ۳۵۶ کیلومتری از زمین مستقر کند. اکنون هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق افتاده است یا از دست رفتن داده‌ها نشان دهنده یک مشکل جدی است و باید منتظر اطلاعات جدید از سازمان تحقیقات فضای هند باشد.