مک کانل با جان تماس می گیرد. ۶ یک “شورش خشونت آمیز” به RNC برای محکوم کردن چنی، کینزینگر – USA TODAY


  1. مک کانل با جان تماس می گیرد. ۶ یک «شورش خشونت‌آمیز» برای محکوم کردن چنی، کینزینگر به RNC ضربه می‌زند.ایالات متحده آمریکا امروز
  2. مک کانل نکوهش RNC در ژانویه را محکوم کرد. ۶ عضو پنلمجله نیویورک تایمز
  3. توهین حقیرانه چنی، کینزینگرتریبون ستاره مینیاپولیس
  4. اساساً آنها فقط چند نفر بودند که در مورد امور روز چت می کردند | نظرمیامی هرالد
  5. تام زیرپولی: جمهوری خواهان اقتدارگرایان را در آغوش می کشد، دموکراسی را در معرض خطر قرار می دهد | تفسیرسان بالتیمور
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید