نذری‌های طهرونی‌ها در ماه محرمدر عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان‌ها و کوچه‌ها به پرچم‌های سیاه مزین می‌شد. در کنار مراسم رسمی دربار، آیین‌ها و سنت‌های دیگری نیز در این ماه وجود داشت که مردم پایبند انجام می‌دادند و از مهم‌ترین آنها بودند. نقل است در آن روزها کسانی که به هر نحوی در نذر شریک می‌شدند، ولو با مشتی برنج یا پخش لباس سیاه بین فقرا.