نماینده مجلس: قیمت نان به هیچ وجه تغییر نمی کند
طبق قانون قیمت‌ها به شکل سال قبل از حفظ دولت هم به دنبال همین موضوع است و به هیچ وجه قیمت نان و دارو نباید تغییر کند و در سایر کالاها نیز قیمت سال ۱۱۰ باید رعایت شود.