هشدار صریح ابطحی؛ سر دفاع از درگیری مردم بر حجاب فاجعه است!فعال اصلاح طلب درباره ‌دفاع سیاسی رسمی رسمی از رویارویی شهروند با شهروند بنام دین درگیری دو دختر پر حجاب وکم حجاب هشدار داد.

به گزارش پرسون، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به موضع موضع سازمان تبلیغات اسلامی نوشت:

‌دفاع رسمی رسمی از کار رویارویی شهروند با شهروند بنام دین درگیری دو دختر پر حجاب وکم حجاب فاجعه است.دوگانه سازی با حجاب – بی‌حجاب گسل خطرناک اجتماعی است.

منبع: مهر