“هیچگونه دستگیری و جلوگیری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در روز گذشته صورت نگرفته است”


رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

تابناک هرمزگان// رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هیچگونه دستگیری و بازداشتی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در روز گذشته صورت نگرفته است.