واشنگتن پست – دو افسر در کالج بریج واتر در ویرجینیا به ضرب گلوله کشته شدند


  1. دو افسر در کالج بریج واتر در ویرجینیا به ضرب گلوله کشته شدند.واشنگتن پست
  2. دو افسر امنیتی دانشگاه در تیراندازی کالج بریج واتر کشته شدند. من به رزرو شک دارماخبار فاکس
  3. تماشای زنده: مقامات یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت تیراندازی فعال در کالج بریج واتر برگزار کردندWSLS 10
  4. یونگکین به تیراندازی کالج بریج واتر می گوید: «قلب من شکسته استWSET
  5. دو افسر در کالج بریج واتر در ویرجینیا به ضرب گلوله کشته شدندCNN
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید