واکنش وزارت خارجه به قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران: رد پای رژیم جعلی دارد در آن وجود/ پاسخ پاسخ به تصمیم داد.
بانیان این قطعنامه باید بدانند هر چقدر هم این قطعنامه را شکلی معرفی کند از نظر ما مردود است و از همه اعضای شورای حکام خواستیم مراقب نیات رژیمی و بانیان قطعنامه باشند و به این قطعنامه رایند منفی بدهند تا پنجره‌ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده است. مسیر خودش باز است.