پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال از محل عوارض بر ارزش افزوده به شهرداری ایلام
مدیرکل امور مالیاتی ایلام از وصول ۷۵ میلیارد ریال از محل ارزش ارزش افزوده شرکت نفت و گاز غرب به منظور استفاده از شهرداری ها، دهیاری ها و امور عشایری های استان خبر داد.